About


[ Vietnamese ]

 Tên : Nguyễn Bùi Thiên Anh

 Chuyên ngành: Computer Science – Khoa học Máy tính

 Quan tâm : Giải pháp & ứng dụng, Giáo dục & đào tạo, Tư vấn IT.

Nơi ở : Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.


[ English ]

Full Name : Nguyen Bui Thien Anh 

Major : Computer Science                                                                               

Interest in : Solution & Application, Education & Training, IT Consultancy

Current City : Ho Chi Minh City, Vietnam.

If you have any questions related IT, pls contact me via the form below. Thanks and Nice to meet you.


                      CONTACT ME:

Advertisements